Reklamationsretsforsikring

Levering fra49 kr.
Total:0,00 kr.
 Inkl. moms
Gå til kurv

Reklamationsretsforsikring

Forsikringsbetingelser nr. 9601010 pr. den 01-10-2023. Dette dokument (2 sider) udgør de komplette forsikringsbetingelser.

Humac A/S, cvr-nr. 13397597 har indgået aftale med USG Danmark Forsikringsagentur, cvr-nr. 18850508, hvor Humac har tegnet en Reklamationsretsforsikring og som Humac’s kunder kan blive omfattet af på frivillig basis. Den sikrede i forsikringsprogrammet er den person eller organisation, som ejer udstyret – og hvortil der er købt nærværende forsikring. Dette dokument udgør de komplette betingelser, der beskriver sikredes dækning i forsikringsprogrammet.

1. Dækningsomfang.

Reklamationsretsforsikringen forlænger sikredes reklamationsret med 12 måneder og dækker fejl og mangler (indefra kommende fejl/teknisk nedbrud) på hardware.

2. Sikringsperiode og dokumentation.

For privatkunder (når produktet er købt af en privatperson):

Forsikringen træder i kraft når den lovpligtige 24 måneders reklamationsret udløber og dækker yderligere 12 måneders reklamationsret.

For erhvervskunder:

Forsikringen træder i kraft efter første års garanti og dækker yderligere 12 måneders reklamationsret.

Det er en betingelse for dækningen, at køber kan dokumentere købet/ejerskabet af produktet ved fremsendelse af købsbilag for produktet.

2.1. Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker i hele verden. Reparation og skadehåndtering skal dog altid udføres i Danmark.

3. Selvrisiko og afskrivning.

Der opkræves ingen selvrisiko. Der foretages ingen afskrivning. Der kan dog aldrig erstattes mere end hvad et tilsvarende produkt (med samme kapacitet, ydeevne og lignende) kan anskaffes til på skadetidspunktet og der kan aldrig erstattes med mere end produktets oprindelig betalte købs-/anskaffelsespris.

4. Erstatning.

Forsikringen erstatter med omkostninger til reparation, der skyldes elektriske eller mekaniske fejl/nedbrud, der har medført at produktet ikke kan anvendes, eller medført væsentlig forringelse af produktets funktionalitet. Hvis reparation ikke er mulig eller reparationsomkostningen overstiger genanskaffelsesprisen, erklæres produktet for totalskadet og erstattes med et tilsvarende produkt. Der tages forbehold for udgåede fabrikater, modeller, farver samt specielt design, der ikke længere kan genanskaffes.
Hvis der ikke findes tilsvarende udstyr, erstattes med det udstyr, der kommer nærmest tilsvarende. Forsikringsselskabet er til enhver tid berettiget til at erstatte beskadiget udstyr med nærmeste tilsvarende udstyr eller med eventuelt refurbished udstyr. ”Nærmeste tilsvarende eller refurbished udstyr” refererer til alder, tilstand og ydeevne. Skadelidte vil altid modtage erstatning på en sådan måde, at værdien af erstatningen svarer til den værdi, der er gået tabt gennem beskadigelse af udstyret.

Der udbetales normalt ikke kontanterstatning. Har forsikringsselskabet ydet totalskadeerstatning eller erstatning i forbindelse med ombytning af produktet bortfalder forsikringen. Det totalskadede udstyr tilhører forsikringsgiver.

5. Anmeldelse af fejl.

Enhver fejl skal anmeldes online på WWW.USGFORSIKRING.DK, senest en måned efter skadedatoen og inden forsikringsperiodens udløb. For sen anmeldelse medfører tab af retten til erstatning. Hvis skadebehandler ikke har modtaget fuldstændig dokumentation inden for en måned fra datoen for skadeanmeldelsen, vil sagen blive henlagt/lukket og retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Dette forhold gælder ligeledes hvis produkter ikke indleveres til det anviste værksted inden for en måned fra anmeldelsesdatoen. Forsikringstager skal benytte en reparatør/forhandler, der er anvist af USG Danmark Forsikringsagentur eller forsikringsgiver, til reparation og/eller genlevering af det beskadigede produkt.

Ved anmeldelse af fejl på et produkt, skal følgende oplyses til skadebehandler:

 • Produktets serienummer (imei nr. for mobiltelefoner) samt brugerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail

 • Oplysning om HVAD der er sket, HVORDAN det er sket og HVORNÅR det er sket.

 • Adgangskode, skærmlås og/eller ”Find min iPhone” skal altid deaktiveres inden produktet indleveres til serviceværkstedet.

 • Det er sikredes pligt at indsende/indlevere skadet udstyr hurtigst muligt til det anviste værksted. Hvis sikrede ikke har hørt fra værkstedet og/eller skadebehandler inden for en

  uge fra anmeldelsen, er det sikredes pligt at tjekke sit spamfilter eller kontakte skadebehandler/værkstedet igen.

  6. Forsikringen dækker ikke.

  Der ydes ikke erstatning for:

 • Fejl forårsaget af eller opstået som følge af hændelige uheld, herunder fysiske skader og når en udefrakommende hændelse er årsag til fejlen. Dette uanset årsagen til uheldet/hændelsen - og uanset om årsag og virkning indtræffer omgående eller over tid.

 • Skader forårsaget af eller opstået som følge af slitage, korrosion, aldersbetingede forandringer, afdækning eller belægninger, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig opbevaring under transport. Ej heller skader der skyldes, at udstyret er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion.

 • Skader der er omfattet af, eller ville have været omfattet af leverandør-, forhandler- eller fabriksgaranti eller omfattet af reklamationsret, uanset om forhandler eller leverandør er gået konkurs, standset sin virksomhed eller på anden vis ikke er i stand til at opfylde sine garanti- og reklamationsforpligtelser eller hvis forsikringstager har undladt at reklamere over fejl, der er omfattet af, eller ville have været omfattet af garanti eller reklamationsret. Endvidere serie-/produktionsfejl som producenten eller andre bærer ansvaret for.

 • Skader eller tab, som måtte opstå, fordi den person, der bruger det forsikrede udstyr, ikke har været rimeligt påpasselig med det forsikrede udstyr, eller skader forårsaget af forkert brug af software, der er installeret forud eller efterfølgende.

 • Omkostninger ved løbende vedligeholdelse, justeringer, eftersyn, modificering, service eller forbrugsmaterialer (herunder batterier), eller skader forårsaget af fejlagtig installation eller reparation.

 • Indirekte skader (følgeskader)

 • Tilbehør, forbrugsartikler og løsdele (f.eks. lamper, alle former for batterier, kabler, strømforsyning, mus, eksterne højtalere, 3D briller o. lign.), selvom det er købt

  samtidig med selve hovedproduktet (mobiltelefon, tablet eller computer) der er omfattet af aftalen.

 • Skader som opstår under montering/afmontering samt transportomkostninger til og fra service eller transportskader, hvis transporten ikke er udført hensigtsmæssigt,

  ej heller skader under ekspedition til transport, f.eks. udstyr der indskrives som rejsegods. Desuden tabt arbejdsfortjeneste og/eller værdi af eget arbejde.

 • Software, softwarefejl og skader forårsaget af virus samt billeder, film, og øvrig lagret data. Desuden omkostninger til nyt sim-kort, mobilabonnement og lignende.

 • Alle former for uheld, tyveri samt bortkomst, brand eller skader som følge af forsæt eller grov uagtsomhed.

 • Kosmetiske skader der ikke gør udstyret uanvendeligt (påvirker produktets funktionalitet).

 • Omkostninger til undersøgelse og transport hvis der ikke konstateres en dækningsberettiget fejl/skade. Reparatøren kan i så fald opkræve et gebyr til dækning af

  medgået tid og omkostninger hos forsikringstager.

 • Omkostninger til undersøgelse og reparation hos en reparatør, der ikke er anvist af forsikringsadministrator. Omkostninger til forkert reparation eller skader sket under

  reparation. Herunder skade opstået som følge af uforsvarlig indpakning under transport og forsendelse og som følge af uautoriseret indgreb i det forsikrede produkt.

 • Skader på produkter, hvor serienummer ikke kan aflæses/identificeres.

USG DANMARK FORSIKRINGSAGENTUR - STAMHOLMEN 175 - 2650 HVIDOVRE - TELEFON 70 210 410 - [email protected] - CVR NR.: 18850508

Reklamationsretsforsikring

Forsikringsbetingelser nr. 9601010 pr. den 01-10-2023. Dette dokument (2 sider) udgør de komplette forsikringsbetingelser.
Denne forsikring dækker subsidiært i forhold til andre forsikringer, der måtte dække samme produkt. Dækker anden forsikring ligeledes subsidiært, anvendes

forsikringsaftalelovens bestemmelser om dobbeltforsikring.

7. Erstatningen bortfalder helt eller delvis hvis:

 • Der med forsæt er tilbageholdt eller givet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden.

 • Der opstår skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med krig, krigslignende forhold, terrorisme, oprør, borgerlige uroligheder og

  neutralitetskrænkelser, atomkerne-reaktioner, hvad enten sådan en skade indtræder i krigstid eller i fredstid.

 • Forsikringstager eller bruger har fremkaldt forsikringsbegivenheden forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

  8. Opsigelse.

  Fra købsdatoen af forsikringen er der 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring. Forsikringen kan opsiges skriftligt af både forsikringsselskabet og kunden med 30 dages varsel til den 1. i en måned. I sådanne tilfælde opkræves et administrationsgebyr på kr.150,00, som fratrækkes den udbetalte restpræmie. Forsikringen kan desuden opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel og senest 1 måned efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet af skadesbehandlingen. I givet fald refunderes forholdsmæssig præmie for den resterende periode, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 150,00.

  9. Generelt

  Forsikringen er tegnet gennem ETU Forsikring A/S (forsikringsgiver), Hærvejen 8, 6230 Rødekro cvr.nr. 30072855 og administreres af USG Danmark Forsikringsagentur (forsikringsadministrator), Stamholmen 175, 2650 Hvidovre, cvr.nr. 18850508 som agent for forsikringsgiver.

  Afgifter er indeholdt i præmien og betales af forsikringsselskabet i henhold til loven. For forsikringen gælder dansk ret, herunder Forsikringsaftaleloven.

  Persondata

  I henhold til EU's persondataforordning skal vi gøre opmærksom på, at forsikringstagers data (de oplysninger der fremgår af policen, en eventuel skadeanmeldelse eller er oplyst telefonisk, pr. mail eller brev) bliver registreret hos forsikringsadministrator og forsikringsgiver. Oplysningerne kan ydermere deles med værkstedspartnere eller andre interessenter, der er involveret i forsikringsadministration eller servicering af forsikringstager.

  Yderligere oplysninger om persondatapolitik fremgår af USG Danmarks hjemmeside www.usgforsikring.dk.

  10. Klager.

  Klager over skadeafgørelser, hvor forsikringstager ikke kan nå til enighed med USG Danmark, skal i første omgang rettes skriftligt til forsikringsadministrator eller en af forsikringsgiver udpeget skadeadministrator. Såfremt der, efter denne behandling af klagen, stadig er uenighed om afgørelsen, kan klagen rettes til Ankenævnet for Forsikring.

  11. Særlige betingelser.

  I henhold til Lov om Forsikringsformidling §§33 og 34 gøres opmærksom på at:

 • Dette dokument udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleveres ved forsikringens tegning.

 • Visse typer skader vil ligeledes kunne være dækket af andre forsikringer. Forsikringen dækker subsidiært i forhold til disse forsikringer.

 • Denne forsikring indskrænker ikke rettighederne i henhold til køberetslige bestemmelser om garanti/reklamationsret.

 • Der er 14 dages fortrydelsesret for tegnet forsikring.

 • Skader anmeldes online til forsikringsadministrator via USG’s hjemmeside WWW.USGFORSIKRING.DK.

 • Formidler og forhandler kan modtage provision for salget. Kunden kan ved skriftlig henvendelse til formidler og forhandler få oplyst provisionens størrelse.

  12. Tvister.

  Enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting eller Ankenævnet for Forsikring.

 

USG DANMARK FORSIKRINGSAGENTUR - STAMHOLMEN 175 - 2650 HVIDOVRE - TELEFON 70 210 410 - [email protected] - CVR NR.: 18850508