Erhvervskøb

Levering fra49 kr.
Total:0,00 kr.
 Inkl. moms
Gå til kurv

Erhvervskøb

Humac A/S salgs- og leveringsbetingelser erhvervskøb

(Gældende fra 1. februar 2020)

1. Anvendelse

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på Humac A/S (”Humac A/S”) salg til kunder, handlende med et CVR-nr., medmindre andet skriftligt aftales med Humac A/S.

2. Tilbud, priser og betalingsbetingelser

2.1 Tilbud, som afgives af Humac A/S, er gældende i 10 dage.

2.2 Alle priser er opgivet eksklusive moms, andre skatter, afgifter og forsendelsesomkostninger. Priser er for kontantsalg og er opgivet i danske kroner.

2.3 Betaling skal være Humac A/S i hænde, inden levering foretages. Betaling overføres til en konto, hvis detaljer Humac A/S oplyser til kunden

 

3. Kredit og ejendomsforbehold

3.1 Virksomhedens CVR-nummer skal afleveres til Humac A/S ved ansøgning om kredit.

3.2 Såfremt der ydes kunden kredit, beholder Humac A/S ejendomsretten til varerne, indtil kunden har betalt det fulde beløb til Humac A/S i henhold til aftalen. Indtil varerne er fuldt betalt, forpligter kunden sig til at opbevare dem forsvarligt og forsikrede mod alle risici. Humac A/S er - indtil varerne er fuldt betalt - uden forudgående varsel berettiget til at inspicere de lokaler, hvor kunden opbevarer produkterne, og kan kræve forevisning af forsikringspolicen. Såfremt kunden efter Humac A/S’ rimelige skøn ikke opbevarer varerne forsvarligt og forsikrede mod alle risici, anses aftalen for misligholdt, og det fulde beløb forfalder til øjeblikkelig betaling.

 

4. Levering

4.1 Humac A/S leverer varerne til den af kunden opgivne adresse. (DAP - Delivered At Place). De af Humac A/S angivne leveringstidspunkter er ikke bindende.

4.2 Humac A/S bestræber sig på at have varerne på lager til umiddelbar levering. Humac A/S er imidlertid afhængig af leverandørernes produktion af de til enhver tid tilbudte varer. Humac A/S er således ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, der skyldes forhold uden for Humac A/S’ kontrol, herunder produktion eller lanceringer af nye produkter, som medfører stop i leveringen af den tilbudte vare.

4.3 Såfremt nye produkter lanceres, vil køber blive tilbudt disse i stedet for det oprindelige produkt. Disse vil enten være bedre eller tilbydes til en rimelig pris i forhold til det oprindelige produkt.

4.4 Humac A/S påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser af leveringen.
 

5. Mangler

5.1 Kunden skal ved modtagelsen af varerne inspicere disse med henblik på at konstatere eventuelle manglende eller fejlleverede varer eller varer, som lider af fejl eller mangler. Såfremt kunden i forbindelse med inspektionen konstaterer manglende eller fejlleverede varer eller varer, som lider af fejl eller mangel, skal reklamation finde sted øjeblikkeligt.

5.2 Opdages der i øvrigt fejl eller mangler ved en vare, skal reklamation til Humac A/S finde sted uden unødigt ophold og senest 14 dage efter opdagelsen.

5.3 Reklamation over fejl eller mangler ved en vare skal under alle omstændigheder indgives til Humac A/S senest ét år efter modtagelsen af varen.

5.4 Såfremt kunden ikke overholder de angivne reklamationsfrister, mister kunden retten til at reklamere.

5.5 I tilfælde af at kunden opdager fejl eller mangler ved varerne, er kunden alene berettiget til at kræve omlevering eller afhjælpning (reparation) af fejlene eller manglerne. Det står Humac A/S frit, om der skal ske omlevering eller afhjælpning. Humac A/S vil ikke i øvrigt kunne stilles til ansvar for skader eller tab som følge af fejl eller mangler ved en vare, herunder for tabt arbejdsfortjeneste eller andre omkostninger, som kunden måtte have pådraget sig på grund af fejlene eller manglerne.

5.6 Kunden har ikke bytteret.

5.7 Humac A/S giver et års garanti på vores produkter. Garantien dækker alle fejl på produktet, som ikke er selvforskyldt eller softwarerelateret.

5.8 Køber er selv ansvarlig for at tage backup af data på en vare, der skal på værksted. Tab af data vil ikke blive erstattet. Humac A/S kan mod et gebyr foretage backup.

 

6. Afbestilling

6.1 Kunden har ret til at afbestille varer. Afbestilling kan dog ikke finde, sted efter varerne er overgivet eller afsendt til kunden. Hvis varen er en specialbestilt vare, vil Humac A/S kunne afkræve kunden et afbestillingsgebyr svarende til Humac A/S’ afholdte omkostninger og forventede tab.

 

7. Min side - Erhverv

På humac.dk har du som virksomhed muligheden for at få en unik adgang for din virksomhed. Denne adgang skal behandles med fortrolighed. Humac opretter administratorkontoen til den i virksomheden tegningsberettigede person. Som bruger af humac.dk er du forpligtet til at opretholde fortroligheden om din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto. Ved misbrug forbeholder Humac A/S og dets partnere sig ret til at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold eller annullere ordrer uden varsel.

Humac A/S har uindskrænket ret til at annullere udestående ordrer eller standse leveringen med omgående virkning, såfremt:

  1. Et forfaldent beløb i henhold til en faktura ikke betales rettidigt
  2. Der afgives urigtige eller vildledende oplysninger over for Humac A/S
  3. Kunden er insolvent
  4. Kunden væsentligt har misligholdt samhandelsaftalen
  5. En købspris er fejlagtigt angivet
  6. Købet er foretaget af en konkurrerende virksomhed

 

8. Software

8.1 Software, der leveres til kunden som en vare eller som en del af en vare, er i tillæg til disse salgs- og leveringsbetingelser underlagt separate licensaftaler, der medfølger den pågældende software (i modsat fald udleverer Humac A/S licensaftalerne på forespørgsel herom). Der henvises til disse licensaftaler.

 

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Humac A/S hæfter ikke over for kunden for tab eller følgeskader, herunder for avancetab, driftstab, tabt interesse, tabt tidsinteresse, tab af goodwill eller renommé, tab der er relateret til mistede, ødelagte eller beskadigede data eller software. Humac A/S hæfter ikke over for kunden for tab, der er relateret til retablering af programmer eller data.

 

10. Force majeure

10.1 Såfremt en parts mulighed for at opfylde aftalen må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af en sådan beskaffenhed, at den pågældende part ved aftalens indgåelse burde have taget dem i betragtning, så som ved hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, som aftalen angår, ved krig, brand, oversvømmelse, indførselsforbud, strejke, optøjer eller lignende, er parten ikke ansvarlig over for den anden part under forudsætning af, at den pågældende part straks giver den anden part meddelelse om omstændighederne.

10.2 Den forhindrede parts opfyldelse af aftalen er suspenderet i den periode, hvor omstændighederne foreligger; dog skal den anden part være berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist, såfremt omstændighederne varer i mere end 30 dage.

 

11. Lovvalg og værneting

11.1 Aftalen mellem Humac A/S og kunden skal være underlagt dansk ret, og retterne i København har eksklusivitet som værneting.

 

12. Morarenter

Såfremt betalingen ikke er indgået rettidigt til forfaldsdagen, har Humac A/S ret til, uden påkrav eller retslig opfordring, at beregne sig renter af det forfaldne beløb. Renten udgør for tiden 1,5 % og tilskrives pr. påbegyndt måned. De tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet.

Humac A/S har endvidere ret til at ophæve alle trufne aftaler og at indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke fritager køber for at betale det forfaldne beløb. Humac A/S forbeholder sig ad rettens vej at inddrive det forfaldne beløb med tillæg af omkostninger. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav.

Navigation