Erhvervskøb

Erhvervskøb

Humac A/S salgs- og leveringsbetingelser erhvervskøb

(Gældende fra 5. december 2019)

1. Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på Humac A/S (”Humac A/S”) salg til kunder, handlende med et CVR-nr. med mindre andet skriftligt aftales med Humac A/S.


2. Tilbud, priser og betalingsbetingelser
2.1 Tilbud som afgives af Humac A/S er gældende i 10 dage.
2.2 Alle priser er opgivet eksklusive moms, andre skatter, afgifter og forsendelsesomkostninger. Priser er for kontantsalg og er opgivet i danske kroner.
2.3 Betaling skal være Humac A/S i hænde inden levering foretages. Betaling overføres til en konto, hvis detaljer Humac A/S oplyser til kunden.


3. Kredit og ejendomsforbehold
3.1 Virksomhedens CVR-nummer skal afleveres til Humac A/S ved ansøgning om kredit.
3.2 Såfremt der ydes kunden kredit, beholder Humac A/S ejendomsretten over varerne indtil kunden har betalt det fulde beløb til Humac A/S i henhold til aftalen. Indtil varerne er fuldt betalt, forpligter kunden sig til at opbevare dem forsvarligt og forsikrede mod alle risici. Humac A/S er indtil varerne er fuldt betalt uden forudgående varsel berettiget til at inspicere de lokaler, hvor kunden opbevarer produkterne og kan kræve forevisning af forsikringspolicen. Såfremt kunden efter Humac A/S’ rimelige skøn ikke opbevarer varerne forsvarligt og forsikrede mod alle risici, anses aftalen for misligholdt og det fulde beløb forfalder til øjeblikkelig betaling.


4. Levering
4.1 Humac A/S leverer varerne til den af kunden opgivne adresse. (DAP - Delivered At Place). De af Humac A/S angivne leveringstidspunkter er ikke bindende.
4.2 Humac A/S bestræber sig på at have varerne på lager til umiddelbar levering. Humac A/S er imidlertid afhængig af leverandørernes produktion af de til enhver tid tilbudte varer. Humac A/S er således ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, der skyldes forhold udenfor Humac A/S’ kontrol, herunder produktion eller lanceringer af nye produkter, som medfører stop i leveringen af den tilbudte vare.
4.3 Såfremt nye produkter lanceres vil køber blive tilbudt disse i stedet for det oprindelige produkt. Disse vil enten være bedre eller tilbydes til en rimelig pris i forhold til det oprindelige produkt.
4.4 Humac A/S påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser af leveringen.


5. Mangler
5.1 Kunden skal ved modtagelsen af varerne inspicere disse med henblik på at konstatere eventuelle manglende eller fejlleverede varer eller varer, som lider af fejl eller mangler. Såfremt kunden i forbindelse med inspektionen konstaterer manglende eller fejlleverede varer eller varer, som lider af fejl eller mangel, skal reklamation finde sted øjeblikkeligt.
5.2 Opdages der i øvrigt fejl eller mangler ved en vare skal reklamation til Humac A/S finde sted uden unødigt ophold og senest 14 dage efter opdagelsen.
5.3 Reklamation over fejl eller mangler ved en vare skal under alle omstændigheder indgives til Humac A/S senest ét år efter modtagelsen af varen.
5.4 Såfremt kunden ikke overholder de angivne reklamationsfrister, mister kunden retten til at reklamere.
5.5 I tilfælde af at kunden opdager fejl eller mangler ved varerne, er kunden alene berettiget til at kræve omlevering eller afhjælpning (reparation) af fejlene eller manglerne. Det står Humac A/S frit om der skal ske omlevering eller afhjælpning. Humac A/S vil ikke i øvrigt kunne stilles til ansvar for skader eller tab som følge af fejl eller mangler på en vare, herunder for tabt arbejdsfortjeneste eller andre omkostninger, som kunden måtte have pådraget sig på grund af fejlene eller manglerne.
5.6 Kunden har ikke bytteret.
5.7 Humac A/S giver et års garanti på vores produkter. Garantien dækker alle fejl på produktet, som ikke er selvforskyldt eller softwarerelateret.
5.8 Køber er selv ansvarlig for at tage backup af data på en vare, der skal på værksted. Tab af data vil ikke blive erstattet. Humac A/S kan mod et gebyr foretage backup.


6. Afbestilling
6.1 Kunden har ret til at afbestille varer. Afbestilling kan dog ikke finde sted efter varerne er overgivet eller afsendt til kunden. Hvis varen er en specialbestilt vare, vil Humac A/S kunne afkræve kunden et afbestillingsgebyr svarende til Humac A/S’ afholdte omkostninger og forventede tab.


7. Software
7.1 Software, der leveres til kunden som en vare eller som en del af en vare, er i tillæg til disse salgs- og leveringsbetingelser underlagt separate licensaftaler, der medfølger den pågældende software (i modsat fald udleverer Humac A/S licensaftalerne på forespørgsel herom). Der henvises til disse licensaftaler.


8. Ansvarsbegrænsning
8.1 Humac A/S hæfter ikke over for kunden for tab eller følgeskader, herunder for avancetab, driftstab, tabt interesse, tabt tidsinteresse, tab af goodwill eller renomme, tab der er relateret til mistede, ødelagte eller beskadigede data eller software. Humac A/S hæfter ikke over for kunden for tab, der er relateret til reetablering af programmer eller data.


9. Force majeure
9.1 Såfremt en parts mulighed for at opfylde aftalen må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at den pågældende part ved aftalens indgåelse burde have taget dem i betragtning, såsom ved hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, som aftalen angår, ved krig, brand, oversvømmelse, indførselsforbud, strejke, optøjer eller lignende, er parten ikke ansvarlig over for den anden part under forudsætning af, at den pågældende part straks giver den anden part meddelelse om omstændighederne.
9.2 Den forhindrede parts opfyldelse af aftalen er suspenderet i den periode, hvor omstændighederne foreligger, dog skal den anden part være berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist såfremt omstændighederne varer i mere end 30 dage.


10. Lovvalg og værneting
10.1 Aftalen mellem Humac A/S og kunden skal være underlagt dansk ret og retterne i København skal have eksklusivt værneting.

Navigation