Servicebetingelser

Levering fra49 kr.
Total:0,00 kr.
 Inkl. moms
Gå til kurv

Servicebetingelser

Humac A/S salgs-, service- og leveringsbetingelser for private

(Gældende pr. 1 januar 2020)

1. Betingelsernes grundlag

Disse salgs-, service- og leveringsbetingelser finder anvendelse for Humac A/S' salg af tjenesteydelser via vores leverandørs online portal. Tilbuddet sendes til dig i en mail fra vores serviceleverandør. For tilbud accepteret i vores butikker henvises der til vores til vores salgs- og leveringsbetingelser gældende for vores butikker.

2. Aftalegrundlag

Tilbuddets pris er inkl. 25 % moms, medmindre andet er angivet. Prisen inkluderer lønninger, afgifter forbundet med ydelsen, reservedele brugt for at udfører ydelsen samt fragt til og fra serviceleverandøren.  Tilbud, som afgives af Humac A/S, er gældende i 5 hverdage. Betalingen af ydelsen skal se før udleveringen af det servicerede produkt.

3. Betaling

3.1 Betaling for vareleverancer og tjenesteydelser skal ske til Humac A/S, således at den er Humac A/S i hænde på forfaldsdatoen. Humac A/S kan altid, med dags varsel, kræve tilfredsstillende garanti for betaling. Udgifter til en sådan garanti er Humac A/S uvedkommende. Såfremt Humac A/S ikke modtager betalingen rettidigt til forfaldsdagen, er Humac A/S berettiget til at tilskrive renter og gebyrer, jf. Rentelovens til enhver tid gældende betingelser.

3.2 Ejendomsretten til varerne forbliver hos Humac A/S, indtil hele købesummen er betalt. Du er, indtil ejendomsretten overgår til dig, forpligtet til kun at benytte varerne på forsvarlig vis, at vedligeholde samt for egen regning at holde det solgte såvel brand- som tyveriforsikret til fuld værdi. Du har pligt til, på Humac A/S’ forlangende, at underskrive en panthaverdeklaration. Hvis flere varer er solgt samtidigt, er ejendomsretten gældende for alle varerne, indtil hele købesummen er betalt. Ved salg af programmer/software sælges kun retten til brugen af softwaren.

 

4. Levering

Som udgangspunkt udleveres varerne i en af Humac A/S' butikker. Såfremt du har aftalt, at Humac A/S skal sende varerne til dig, anses levering og dermed risikoens overgang for at ske ab fabrik, dvs. at risikoen overgår til dig, når varen er afsendt. Det er Humac A/S, der bestemmer, hvilket transportmiddel der skal benyttes, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med dig som køber. Varerne sendes på din risiko, uanset om Humac A/S betaler fragten eller ej og uden hensyn til, hvilken fragtmetode der benyttes. Du betaler som kunde for fragten, jf. faktura, medmindre andet er aftalt.

 

5.Generelle forbehold vedrørende reparationer

Humac A/S kan foretage reparationer, men er ikke forpligtet til at modtage reparationer, hvor varen/produktet er købt hos anden leverandør end Humac A/S.
Humac opbevarer reparationer i op til 3 måneder fra indlevering, herefter destrueres produktet. Omkostninger til forsvarlig destruktion samt opbevaring kan tillægges kunden.
Ved indskrivning af reparationer kvitterer kunden for korrekte oplysninger, men ikke begrænset til navn og adresse, telefonnummer og mailadresse. Telefonnummer og mailadresse benyttes til advisering om status på reparationsforløb.
Humac A/S kan vælge at benytte underleverandør til udførelse af reparationer. Alle defekte reservedele udskiftet på reparationer udført af Humac A/S eller en af Humac anvist underleverandør tilhører Humac A/S og må genanvendes af Humac eller 3. part.
Ved reparationer, hvor garanti ikke er dækkende, fremsender Humac prisoverslag på reparation. Overslaget er vejledende, men kan ændres, såfremt skjulte følgeskader ukendt for Humac A/S og/eller Humacs underleverandør erfares senere. Humac varsler skriftligt kunden om tilbud, hvilket kunden skriftligt skal give accept på, før en reparation påbegyndes. Humac foreholder sig rettigheden til at lukke reparationer og returnere indleverede reparationer ubehandlet, såfremt kunden ikke har svaret på tilbud inden for 96 timer. Såfremt Humac ikke modtager svar og returnerer en indleveret reparation ubehandlet, opkræves et diagnosegebyr.
Ved indlevering modtager parterne en følgeseddel, der dokumenterer indleveringen af det udstyr, herunder indleverede dele, udstyrets stand og en fejlbeskrivelse. Følgesedlen skal medbringes ved udstyrets udlevering. Sker dette ikke, skal der – for at udstyret kan udleveres - medbringes billedlegitimation på den person, i hvis navn udstyret er indleveret. Der skal ved enhver henvendelse vedrørende reparationer refereres til reparationsnummeret anført på følgesedlens forside.
Humac fralægger sig ethvert ansvar for tabt eller mistet data på det indleverede udstyr. Backup af data påhviler kunden selv. Når udstyret er færdigrepareret, vil der én gang blive taget kontakt til adressen anført på følgesedlens forside.

Såfremt udstyr skal sendes, beløber transportomkostningerne sig til kr. 150,- inklusiv moms. Dette forudsætter, at udstyret er indleveret i original eller forsvarlig emballage. Humac A/S fralægger sig alt ansvar på transportskader på udstyr, der ved indleveringen ikke er pakket forsvarligt.
Såfremt det aftales mellem parterne, at Humac A/S mod gebyr skal tage back-up af harddisk, gemmes disse data i maksimalt 7 kalenderdage, efter reparationen er afsluttet, hvorefter disse slettes. Humac A/S er i forbindelse med back-up ikke ansvarlig for installerede programmer eller anden software.
For fejl, der kan henføres til software eller reparationer, der ikke kan henføres til garanti, opkræves et diagnosegebyr på henholdsvis 499 kr. inklusiv moms for Mac’s, 399 kr. inklusiv moms for iPhone, og 149 kr. inklusiv moms for tilbehør og Watch. Diagnosegebyret dækker over arbejdstid, indhentning af tilbud på reservedele og udarbejdelse af tilbud på udbedring af reparation. Humac A/S fremsender skriftligt tilbud til kunde på reparation. Tilbuddet for udbedring af reparation er vejledende, og Humac A/S forbeholder sig retten til at ændre tilbuddet løbende, såfremt følgeskader, der ikke kunne bestemmes ved gennemgang, kunne afdækkes. Der opkræves endvidere et behandlingsgebyr ved reklamationssager og på indleveringer uden for garanti- og reklamationstid. Dette gebyr opkræves også, selv om der gives medhold i reklamation, samt ved softwarereparationer.

 

6. Fortrydelse

6.1 Du har 14 dages fortrydelsesret på tjensteydelser solgt igennem Humac A/S' online portal eller via email. Fortydelsesretten løber fra den dag, du acceperer tilbuddet, og 14 dage frem. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen dog først den følgende hverdag. Du skal inden 14 dage fra accept af tilbuddet give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde tjenesteydelsen. Meddelelsen skal gives ved at udfylde og returnere standartformularen for fortrydelse af reparation og tjenesteydelser. (medfølger i den email, du har modtaget fra os med tilbuddet) Du kan også sende os en mail til [email protected]. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret. Notér gerne følgende i emnefeltet - "Fortrydelse af reparation"

6.2 Ved accept at tilbuddet starter vi leveringstidspunktet, så snart vi har modtaget din godkendelse. Dette betyder, at servicen starter, før dine 14 dages fortrydelse udløber. Ønsker du ikke at gøre dette gældende, skal du informere os om det. Dette kan gøres via vores kontaktmail: [email protected]. Leveringstidspunktet vil derefter først begynde, når din 14 dages fortrydelse er udløbet.

6.3 Ved accept af punkt 6.2 bortfalder fortrydelsesretten, så snart reparationen er leveret i butikken. Reparationer og serviceydelser kan være afsluttet, før din 14 dages fortrydelse er udløbet.

6.4 Vælger man at acceptere betingelserne i punkt 6.2 & 6.3, men alligevel gerne vil gøre brug af de 14 dages fortrydelsesret, forbeholder vi os retten til at opkræve et beløb tilsvarende tabt arbejdskraft samt reservedele bestilt og anvendt i forbindelse med reparationen. Du finder dette beløb i det tilbud, du har modtaget fra os.

 

7. Reklamationsret

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Humac A/S yder 2 års reklamationsret på købte serviceydelser gældende fra leveringsdatoen. Under reklamationsretsperioden vil Humac A/S uden beregning reparere (eventuelt ombytte) hardwareprodukter, der er dækket af reklamationsretten, og som måtte vise sig mangelfulde.
Der kan opstå forsinkelser ved reparationer mv. i tilfælde af, at nødvendige reservedele skal sendes fra andre lande eller skal produceres. Humac A/S har krav på den nødvendige tid til at udbedre eventuelle mangler. Humac A/S kan ved et begrundet skøn komme til den konklusion, at produktet er blevet beskadiget som følge af 1) uheld, misbrug, mishandling, forkert brug eller som følge af service eller ændringer foretaget af andre end et autoriseret Apple servicecenter, 2) hvor der er tale om almindelig slitage, eller 3) i tilfælde, hvor køber ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde bæres omkostningerne i forbindelse med undersøgelse og reparation af den, der har anmodet om undersøgelse/reparation.
Udover ovennævnte beføjelser har køber intet krav mod Humac A/S.
Humac A/S kan afvise ønske om at ophæve købet, og der i stedet tilbydes enten afhjælpning eller omlevering.

 

8. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Humac A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Læs mere om Humac A/S persondatapolitik her: http://www.humac.dk/privat/salgs-og-leveringsbetingelser/persondatapolitik.

 

9. Ansvarsbegrænsning

Humac A/S hæfter ikke over for kunden for tab eller følgeskader, herunder for avancetab, driftstab, tabt interesse, tabt tidsinteresse, tab af goodwill eller renommé, tab der er relateret til mistede, ødelagte eller beskadigede data eller software. Humac A/S hæfter ikke over for kunden for tab, der er relateret til retablering af programmer eller data.
Humac A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af Humac A/S eller andre, som Humac A/S har ansvaret for. Humac A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. Humac A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller for produkter, hvori disse indgår. Humac A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uanset om Humac A/S har foreslået udstyrets placering mv., bærer køber risikoen for, om udstyrets anbringelse har indflydelse på andet udstyr, installationer mv.

 

10. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 

Navigation