Privatkøb i butik

Levering fra49 kr.
Total:0,00 kr.
 Inkl. moms
Gå til kurv

Privatkøb i butik

Humac A/S salgs-, service- og leveringsbetingelser privatkøb

Alle leverancer og tjenesteydelser fra Humac A/S er underkastet nedenstående “Almindelige betingelser for salg og levering af såvel service som varer fra Humac A/S”. Det præciseres i den forbindelse, at udtrykket vareleverancer og tjenesteydelser - som ovenfor nævnt - også omfatter programmer/software. Overskrifterne i nedenstående er kun en vejledende og ikke udtømmende angivelser for indholdet af den pågældende bestemmelse. Ved fjernsalg, salg via Humac webshop, henvises til gældende betingelser på www.humac.dk.

Nedenstående betingelser gælder køb afhentet i eller leveret fra Humacs butikker. For erhvervskunder gælder, at ved indgåelse af købsaftale skal Humac oplyses om virksomhedens navn og adresse, selskabsform, CVR-nummer samt mailadresse, og der henvises til gældende betingelser for erhvervskøb på www.humac.dk. For nedenstående omtales aftaler om salg og levering af produkter købt i Humacs fysiske butikker. Ved reparationer og serviceydelser henvises der til de gældende servicebetingelser på www.humac.dk.

 

(Gældende fra 1 februar 2020)

 

1. Aftalegrundlag

Alle ordrer håndteres med grundlag i de almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ordrerne optages med forbehold for endelig accept fra Humac A/S.

 

2. Ejendomsretten

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Humac A/S, indtil hele købesummen er betalt. Køber er - indtil ejendomsretten overgår til vedkommende - forpligtet til kun at benytte det solgte på forsvarlig vis, at vedligeholde dette samt for egen regning at holde det solgte såvel brand- som tyveriforsikret til fuld værdi. Køber er pligtig til, på Humac A/S’ forlangende, at underskrive en panthaverdeklaration. Hvis flere effekter er solgt ved samme aftale, er ejendomsretten gældende for alle effekterne, indtil købesummen for effekterne er betalt. Ved salg af programmer/software sælges kun retten til brugen af softwaren.

 

3. Pris- og betalingsbetingelser

Alle varer fra Humac A/S leveres til de på leveringsdagen gældende priser. Priserne i de af Humac A/S udgivne prislister kan ikke anses for bindende og kan ændres uden forudgående meddelelse fra Humac A/S. Betaling for vareleverancer og tjenesteydelser skal ske til Humac A/S, således at den er Humac A/S i hænde på forfaldsdatoen. Humac A/S kan altid, uanset modstående aftaler, med dags varsel kræve tilfredsstillende garanti for betaling. Udgifter til en sådan garanti er Humac A/S uvedkommende.

 

4. Levering og forsendelse

Levering og dermed risikoens overgang sker ab fabrik. Såfremt det er aftalt mellem parterne, at Humac A/S skal sende varerne til køber, bestemmer Humac A/S, hvilket transportmiddel der skal benyttes, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med køber. Varerne sendes på kundens risiko, uanset om Humac A/S betaler fragten eller ej, og uden hensyn til det benyttede transportmiddels art. Kunden betaler for fragten, jvf. faktura.

 

5. Morarenter

Såfremt betalingen ikke er indgået rettidigt til forfaldsdagen, har Humac A/S ret til, uden påkrav eller retslig opfordring, at beregne sig renter af det forfaldne beløb. Renten udgør for tiden 1,5 % og tilskrives pr. påbegyndt måned. De tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet. Humac A/S har endvidere ret til at ophæve alle trufne aftaler og at indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke fritager køber for at betale det forfaldne beløb. Humac A/S forbeholder sig ad rettens vej at inddrive det forfaldne beløb med tillæg af omkostninger. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav.

 

6. Forsinkelse & force majeure

Leveringsterminerne er ikke bindende, selv om de er anført på ordren og er bekræftet af Humac A/S. Humac A/S bestræber sig på så vidt muligt at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Køber har således ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen. Såfremt levering ikke er mulig på grund af force majeure, kan Humac A/S uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod Humac A/S. Som force majeure anses bl.a. arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, krig, uroligheder, mangel på transportmidler, pålæg fra miljømyndigheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser med leverancer fra underleverandører, herudover forårsaget ved underleverandørers konkurs.

 

7. Reklamationsret

Humac A/S yder 2 års reklamationsret på varer gældende fra leveringsdatoen, forudsat at produktet var ubrugt på dette tidspunkt. Under reklamationsretsperioden vil Humac A/S uden beregning reparere (eventuelt ombytte) hardware, der er dækket af ovennævnte reklamationsret, og som måtte vise sig mangelfulde, forudsat at køberen returnerer den i forsvarligt indpakket stand, at køberen betaler transportomkostningerne, og at køberen vedlægger navn, adresse og evt. telefonnummer, en detaljeret beskrivelse af problemet samt kopi af faktura eller købsbevis. Der kan opstå forsinkelser ved reparationer mv. i tilfælde af, at nødvendige reservedele skal sendes fra andre lande eller skal produceres først. Humac A/S har krav på den nødvendige tid til at udbedre eventuelle mangler. Køber har intet krav, hvor Humac A/S ved et begrundet skøn kommer til den konklusion, at produktet er blevet beskadiget som følge af

  1. uheld, misbrug, mishandling, forkert brug eller som følge af service eller ændringer foretaget af andre end et autoriseret Apple servicecenter,
  2. hvor der er tale om almindelig slitage, eller
  3. i tilfælde, hvor køber ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde bæres omkostningerne i forbindelse med undersøgelse og reparation af den, der har anmodet om undersøgelse/reparation.

Udover ovennævnte beføjelser har køber intet krav mod Humac A/S. Humac A/S kan ikke i noget tilfælde indestå for, at software samt tilknyttede manualer og dokumentation har en kvalitet, ydeevne eller anvendelighed, der kan opfylde konkrete behov. Al software licenseres og distribueres, som det er og forefindes. Risikoen for kvaliteten og anvendeligheden af softwaren er alene købers. Humac A/S kan afvise ønske om at ophæve købet, hvis Humac A/S i stedet tilbyder valget mellem afhjælpning eller omlevering. Såfremt manglerne ikke afhjælpes, er Humac A/S berettiget til, ved skriftlig meddelelse herom til køber, at annullere den indgående aftale, således at Humac A/S tager det solgte udstyr tilbage mod at tilbagebetale den erlagte købesum.

I intet tilfælde er Humac A/S erstatningspligtig i forbindelse med direkte eller indirekte skader og økonomiske tab, der måtte være en følge af mangler ved de leverede varer. Dette gælder i særdeleshed for tab af data eller programmer og omkostninger i forbindelse med genetablering eller reproduktion af sådanne data eller programmer (tab af data og programmer er alene nævnt som et eksempel og indebærer ingen begrænsning i det ovennævnte princip). Humac A/S fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for købers eventuelle indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste samt tab ved købers misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand. Humacs samlede erstatningspligt for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger (hvad enten der er tale om kontraktforhold eller skadevoldende handlinger (herunder forsømmelighed) eller andet) kan maksimalt udgøre det beløb, der er betalt for det leverede.

 

8. Forkerte varer og synlig beskadigelse

Såfremt de modtagne varer ikke svarer til de i ordren eller på følgesedlen anførte eller i tilfælde af skader og mangler, der er synlige, skal køber straks give Humac A/S meddelelse derom. Afgiver køber ikke en sådan meddelelse, uagtet køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan køber ikke senere gøre den gældende. Humac A/S kan vælge at afhjælpe eventuelle mangler, hvoraf følger, at køber skal være pligtig til at afvente afhjælpning, for så vidt dette kan ske inden for en rimelig frist og uden væsentlig ulempe for køberen. For så vidt Humac A/S vælger at foretage afhjælpning som ovenfor anført, er køber ikke berettiget til at hæve handelen, fordre forholdsmæssigt afslag eller skadeserstatning.

 

9. Skade på personer og ting

Humac A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af Humac A/S eller andre, som Humac A/S har ansvaret for. Humac A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. Humac A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller for produkter, hvori disse indgår. Humac A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uanset om Humac A/S har foreslået udstyrets placering mv., bærer køber risikoen for, om udstyrets anbringelse har indflydelse på andet udstyr, installationer mv.

 

10. Generelle forhold vedrørende reparationer

Humac A/S kan fortage reparationer, men er ikke forpligtet til at modtage reparationer, hvor varen/produktet er købt hos anden leverandør end Humac A/S.

Humac opbevarer reparationer i op til 3 måneder fra indlevering, og herefter destrueres produktet. Omkostninger til forsvarlig opbevaring og destruktion kan tillægges kunde.

Ved indskrivning af reparationer kvitterer kunden for korrekte oplysninger, men ikke begrænset til navn og adresse, telefonnummer og mailadresse. Telefonnummer og mailadresse benyttes til advisering om status på reparationsforløb.

Humac A/S kan vælge at benytte underleverandør til udførelse af reparationer. Alle defekte reservedele udskiftet på reparationer udført af Humac A/S eller en af Humac anvist underleverandør tilhører Humac A/S og må genanvendes af Humac eller 3. part. Ved reparationer, hvor garanti ikke er dækkende, fremsender Humac prisoverslag på reparation. Overslaget er vejledende, men kan ændres, såfremt skjulte følgeskader ukendt for Humac A/S og/eller Humacs underleverandør erfares senere. Humac varsler skriftligt kunden om tilbud, hvilket kunden skriftligt skal give accept på, før reparation påbegyndes. Humac forbeholder sig rettigheden til at lukke reparationer og returnere indleveret reparation ubehandlet, såfremt kunden ikke har svaret på tilbud inden for 48 timer. Såfremt Humac ikke modtager svar og returnerer en indleveret reparation ubehandlet, opkræves et diagnosegebyr.

Ved indlevering modtager parterne en følgeseddel der dokumenterer indleveringen af det udstyr, herunder indleverede dele, udstyrets stand og en fejlbeskrivelse. Følgesedlen skal medbringes ved udstyrets udlevering. Sker dette ikke, skal der – for at udstyret kan udleveres - medbringes billedlegitimation på den person, i hvis navn udstyret er indleveret. Der skal ved enhver henvendelse vedrørende reparationer refereres til reparationsnummeret anført på følgesedlens forside.

Humac fralægger sig ethvert ansvar for tabt eller mistet data på det indleverede udstyr. Backup af data påhviler kunden selv. Når udstyret er færdigrepareret, vil der én gang blive taget kontakt til adressen anført på følgesedlens forside.

 

11. Betingelser for service

Betingelser gældende ud over de generelle betingelser for service ses under vores salgs- og servicebetingelser for service og tjenesteydelser via følgende link. www.humac.dk

 

12. Fortrydelsesfrist og returnering

Ved køb i butik må varer kun returneres efter aftale med Humac A/S. Returneringen skal ske inden 100 dage fra fakturadato i original, plomberet emballage. Forsendelse skal ske for egen regning og skal leveres i fejlfri stand i ubeskadiget, komplet og uåbnet original, plomberet emballage. Der skal vedlægges kopi af faktura eller følgeseddel/fortrydelsesformular.

På specialbyggede maskiner (CTO) tilbydes der ikke fortrydelse inden for 100 dage. Disse maskiner er bestilt og produceret pr. bestilling, hvorfor fortrydelsen bortfalder den dag, maskinen bestilles af kunden.

Undtagelser til fortrydelsesretten

Du har ingen fortrydelsesret, hvis du har købt et digitalt plomberet indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, men som du selv downloader eller får tilsendt via elektronisk post (f.eks. licenser til software).

 

13. Salg af brugt udstyr, herunder demoudstyr

Medmindre andet skriftligt er aftalt, leveres brugt udstyr som beset og køber bekendt uden ansvar for Humac A/S for eventuelle mangler, bortset fra vanhjemmel.

 

14. Individuelle aftaler

Aftaler ud over det i ordrebekræftelsen/købekontrakten og leveringsbetingelserne anførte er ikke gældende, medmindre de skriftligt er bekræftet af Humac A/S. Individuelle aftaler gælder forud for nærværende leveringsbetingelser. Humac A/S kan forlange, at køber underskriver særskilt software-licensaftale.

Navigation